Monday, February 4, 2013

Hari Asyura dan Tragedi Karbala Dalam Perspektif Ahlus Sunnah wal Jama’ah

Intisari Ceramah Al Habib Muhammad Rizieq Syihab (Ketua Umum Front Pembela Islam / FPI) Yang Bertemakan “Hari Asyura dan Tragedi Karbala Dalam Perspektif Ahlusunnah wal Jama’ah”Ceramah ini disiarkan Live oleh Radio Rasil AM 720Khz
http://radiosilaturahim.com/habib-riziek-shihab-asyura-karbala/
1)   Saat ini ada segelintir kelompok yang sengaja menciptakan kondisi di mana setiap ada diantara ummat Islam yang membicarakan tentang Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husein sebagai Tokoh2 Ahlul Bait Nabi Muhammad saww maka akan langsung di cap Syiah sehingga diharapkan ummat akan takut atau minder membicarakan tentang Ahlul Bait Nabi saww karena khawatir di cap Syiah.

2)   Habib Rizieq mendorong semua pihak khususnya para ulama untuk tidak ragu ragu membuka kepada ummat sejarah Perjuangan Al Husein sepahit apapun lembaran sejarahnya. Habib menegaskan bahwa Ahlul Bait Nabi saww bukan hanya milik Syiah saja tetapi milik semua Ummat Islam, apapun madzhabnya, Ahlusunnah wal Jama’ah maupun Syiah.

3)   Al Husein bin Ali bukan hanya menolak “Kekhilafahan” Yazid bin Muawiyah bahkan sebelumnya Al Husein juga telah menolak “Kekhilafahan” Ayah Yazid yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Penolakan Al Husein kepada “Kekhilafahan” Muawiyah didasari alasan sebagai berikut :

-          Dalam Pandangan Al Husein, Khalifah yang sah saat itu adalah kakaknya Al Hasan bin Ali sebagai Khulafaur Rosyidin yang ke-5 setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib Syahid. Walaupun singkat, tetapi terpilihnya Al Hasan sebagai Khalifah ke-5 secara sah oleh kaum Muslimin menunjukkan bahwa beliau adalah pelanjut Khilafah Rosyidah. Lebih lanjut Habib Rizieq menegaskan bahwa kelompok yang tidak mengakui Al Hasan sebagai Khulafaur Rosyidin yang ke-5, maka mereka bukan Ahlusunnah wal Jama’ah.

-        Dalam Pandangan Al Husein, Muawiyah bin Abi Sufyan adalah Imam Pemberontak sesuai dengan sabda Rasulullah saww kepada Sahabatnya Ammar bin Yasir :

” Ya Ammar, Sataqtuluka Fiatun Baghiyah”     
(“Wahai Ammar, engkau akan dibunuh oleh Kelompok Pemberontak”).

Riwayat yang menyebutkan Sabda Baginda Nabi saww kepada Ammar bin Yasir ini tergolong riwayat yang Shahih dan Mutawattir. Dalam Perang Shiffin, Ammar bin Yasir berada pada barisan Imam Ali bin Abi Thalib Karamallahu Wajhah, dan ketika Ammar terbunuh oleh Pasukan Muawiyah, ada salah seorang pasukannya yang mengingatkan Muawiyah tentang Hadits Rasul saww bahwa yang membunuh Ammar adalah Fiatun Baghiyah (Kelompok Pembangkang / Pemberontak) maka Muawiyah membantah sembari mengatakan bahwa :    

”...Yang membunuh Ammar bin Yasir adalah orang yang mengirimnya ke Medan Perang (Imam Ali)...” 

Dan ketika mendengar ucapan Muawiyah ini, maka Imam Ali menjawab :

”...Jika yang membunuh Ammar adalah orang yang mengirimnya ke medan perang maka berarti yang membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib (Paman Nabi saww) adalah Nabi saww sendiri karena Nabi saww yang telah mengirim Hamzah ke medan laga. Dan bahkan semua Syuhada Badar dan Syuhada Uhud yang membunuh mereka adalah Nabi saww karena Nabi saww adalah orang yang mengirim mereka semua ke medan tempur...” 

Hal ini di ungkapkan Imam Ali untuk membuktikan kerancuan logika berpikir Muawiyah.

-          Untuk mencegah pertumpahan darah di antara kaum Muslimin maka Al Hasan membiarkan Muawiyah menjadi “Khalifah” (Raja) namun dengan sejumlah syarat yang disepakati kedua belah pihak. Namun sebagaimana yang terekam dalam Kitab Sejarah seperti Tarikh Thabari dan Al Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir, ada satu syarat Al Hasan yang ditolak oleh Muawiyah yaitu agar Muawiyah menghentikan Pembudayaan mencaci maki Sayyidina Ali bin Abi Thalib Karamallahu Wajhah di hadapan Kaum Muslimin. Karena Muawiyah bersikeras menolak syarat ini maka Al Hasan meminta agar Muawiyah jangan mencaci maki Imam Ali di hadapan Keluarga Nabi saww, dan itu diterima oleh Muawiyah. Walaupun begitu, dalam pandangan Al Husein tindakan apalagi pembudayaan mencaci maki Sayyidina Ali bin Abi Thalib baik di belakang ataupun di depan keluarga Nabi saww adalah perkara Bathil yang harus ditolak. Namun begitu Al Husein adalah seorang Muslim yang taat kepada Pemimpinnya (di mata Al Husein, abangnya Al Hasan adalah tetap seorang Khalifah yang Sah) sehingga selama 20 tahun Muawiyah berkuasa, Al Husein diam dan tidak melakukan tindakan apapun sebagai bentuk ketaatan kepada Pemimpinnya yaitu abangnya Al Hasan yang memintanya untuk tetap diam demi menjaga darah kaum Muslimin.

-           Al Husein menolak Muawiyah karena Muawiyah adalah orang yang banyak membunuh Sahabat Nabi saww di antaranya adalah Hujr bin Adi yang mana peristiwa pembunuhan beliau ini sampai membuat Ummul Mu’minin Siti Aisyah marah besar kepada Muawiyah dan bahkan sampai mengusir Muawiyah ketika hendak mengunjunginya. Tercatat dalam sejarah, Muawiyah juga menghabisi Sahabat Nabi lainnya yang bernama Abdurrahman bin Udais Al Balawi yang dikenal sebagai Ashabus Syajarah yakni Sahabat2 yang membai’at Nabi saww di bawah Pohon yaitu pada peristiwa Bai’atur Ridwan yang dipuji langsung oleh Allah swt dalam Al Qur’an.

4)   Setelah Al Hasan wafat akibat racun yang dibubuhkan ke dalam makanan & minumannya sebagaimana di akui oleh para Ulama termasuk Syeikh Ibnu Taimiyah, Muawiyah melanggar perjanjiannya dengan Al Hasan untuk tidak menunjuk putra mahkota dan menyerahkan urusan kepemimpinan ummat kepada Dewan Syura Kaum Muslimin. Muawiyah melanggar kesepakatan ini dengan menunjuk Yazid sebagai putra mahkota penggantinya kelak. Dan terlepas dari naif atau tidaknya, agar ilmiah, objektif dan berimbang maka Habib Rizieq pun menuturkan 4 alasan mengapa Muawiyah mengangkat Yazid sebagai putra mahkota, yaitu karena :

-            Menurut Muawiyah, Yazid putranya adalah orang yang paling layak menjadi Khalifah setelahnya karena Yazid adalah seorang Pemuda yang Berani, Piawai dan Tangkas berkuda, mahir memainkan pedang dan memanah, sehingga sangat cocok untuk menjadi Khalifah Ummat Islam sepeninggalnya kelak.

-          Kepemimpinan Yazid dianggap Muawiyah akan menyatukan Ummat.
-          Karena Yazid adalah putranya, maka sangat layak menjadi Khalifah Ummat Islam.
-          Karena Yazid didukung oleh berbagai Qaba’il Arab khususnya yang berada di Syam.

5)   Adapun alasan Al Husein menolak Yazid menjadi pemimpin ummat Islam adalah :

-           Khilafah harus ditentukan melalui Syuro sesuai kesepakatan antara Hasan bin Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan.
-          Yazid adalah orang yang moralnya buruk sehingga tidak berhak menjadi Pemimpin Ummat Islam.

-          Yazid adalah seorang yang Fasik,Zalim dan banyak melakukan maksiat sehingga sangat tidak pantas memimpin ummat Rasulullah saww. Dalam berbagai riwayat kita temukan bahwa Yazid adalah seorang Pemuda yang gemar berjudi, akrab dengan Khamr (minuman keras) dan senang bermain perempuan (zina). Dalam hal ini, para Ulama telah sepakat akan kefasikan Yazid bin Muawiyah
-           Khilafah bukan harta warisan.
-           Masih banyak Sahabat lain yang lebih layak untuk memimpin.


6)   Alasan utama bangkitnya Al Husein adalah untuk merubah kemungkaran yang telah nyata di mana kita ketahui hukum Amar Ma’ruf Nahi Mungkar itu adalah wajib bagi Ummat Islam yang mana bila semua orang tidak berupaya merubah kemungkaran tersebut maka semuanya akan berdosa. Maka ini adalah kewajiban besar kaum Muslimin apalagi sebagai Keluarga Nabi Muhammad saww harus berada di barisan terdepan dalam penegakkan Amar Ma’ruf Nahi Mungkar.

7)   Pasukan Al Husein di Karbala hanya berjumlah 72 orang (32 pasukan berkuda dan 40 pasukan berjalan kaki) yang harus menghadapi ribuan Tentara Yazid (dalam riwayat ada yang menyebut angka 4.000 dan ada yang menyebut 40.000 tetapi yang pasti menurut Habib, sepakat para Ulama bahwa Tentara Yazid yang mengepung Al Husein jumlahnya ribuan).

8)   Berbagai riwayat menyebutkan bahwa Al Husein Syahid di Karbala, Iraq dengan 33 luka tusukan dan 34 luka sayatan. Kepala beliau di tancapkan di ujung tombak dan di arak sampai ke Damaskus.

9)   Sepakat Ulama Ahlusunnah wal Jama’ah bahwa yang bertanggung jawab atas pembunuhan Al Husein adalah :

-      Yazid bin Muawiyah
-      Ubaidillah bin Ziyad
-      Umar bin Sa’ad
-      Seluruh Pasukan Ibnu Ziyad
-      Penduduk Kufah yang menghianati Al Husein


10)       Nasib Yazid :

-                            Tahun 60 H menjadi “Khalifah” (baca : Raja)
-                            Tahun 61 H menginstruksikan pembunuhan Al Husein, Cucu Nabi        Muhammad saww
-                           Tahun 62 H setelah penduduk Madinah melepaskan bai’at kepada Yazid sebagai reaksi atas pembunuhan Al Husein, maka Yazid kemudian mengirimkan Pasukannya menyerbu kota Madinah. Dalam sejarah disebutkan bahwa Yazid menghalalkan kota suci Nabi saww Madinah Al Munawwarah selama 3 hari 3 malam untuk Pasukannya bebas berbuat apa saja di dalamnya.
-                         Tahun 63 H terjadi pergolakan pula di kota Makkah sebagai reaksi atas terbunuhnya Al Husein, maka Yazid kembali mengirimkan pasukannya menggempur kota suci Makkah Al Mukarramah dengan Manjanik (Ketapel Raksasa) yang melontarkan batu2 besar berapi ke dalam kota Makkah hingga sampai mengenai Baitullah Ka’bah. Dan pada tahun ini pula Yazid meninggal pada usia 33 tahun.


11)       Tahun 66 H Mukhtar Al Tsaqafi bangkit menuntut balas kepada para pembunuh Al Husein dan membentuk Tim Khusus untuk mengejar para pelaku pembunuhan cucu Rasul saww.


12)       Tahun 67 H Ubaidillah bin Ziyad terbunuh oleh Pasukan Mukhtar Al Tsaqafi. Dalam riwayat disebutkan bahwa kepala Ibnu Ziyad dikirimkan kepada Mukhtar lalu Mukhtar mengirimkannya kepada Abdullah bin Zubair, dari situ kemudian dikirim ke rumah keluarga Nabi saww namun ditolak dan akhirnya diletakkan di emperan Masjid. Banyak orang yang melihat ketika itu ada seekor Ular yang masuk ke dalam Kepala Ibnu Ziyad, masuk keluar dari mata dan telinganya lalu bersarang lama dalam kerongkongannya kemudian ular itu pergi.

13)       Azab Allah kepada para pembunuh Al Husein sangat pedih. Umar bin Sa’ad dan anaknya terbunuh oleh Pasukan Mukhtar Al Tsaqafi. Eksekutor yang menyembelih Al Husein, yakni Syimr bin Dzil Jausyan juga dibunuh oleh pasukan Mukhtar Al Tsaqafi dan jasadnya dilemparkan kepada anjing – anjing gurun.


14)       Ibnu Katsir menegaskan bahwa hampir semua riwayat yang menyebutkan tentang azab dan hukuman yang menimpa para pembunuh Al Husein adalah Shahih.


15)       Ulama Ahlusunnah wal Jama’ah berbeda pendapat tentang Kafirnya Yazid. Jumhur Ulama (Mayoritas Ulama) tidak mengkafirkan Yazid kecuali sebahagian kecil Ulama seperti Ibnu Aqil dan Al Alusi. Namun semuanya sepakat bahwa Yazid adalah orang Fasik.


16)       Jumhur Ulama Ahlusunnah wal Jama’ah tidak mencintai dan tidak membela Yazid tetapi juga tidak mela’nat Yazid. Menurut Habib Rizieq, persoalan mela’nat Yazid atau tidak hanya masalah etika saja yang oleh sebagian ulama dianggap kurang pantas namun yang pasti semua Ulama sepakat bahwa Yazid adalah orang Jahat dan Kejam.

Adapun Ulama2 seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Ya’la, Ibnul Jauzi dan Al Suyuthi membolehkan mela’nat Yazid. Habib Rizieq kemudian menukil sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Shalih bin Ahmad bin Hanbal berkata, “Aku bertanya kepada ayahku : “Wahai ayahku, apakah engkau melaknat Yazid ?” Beliau menjawab : “ Bagaimana kita tidak melaknat orang yang dilaknat Allah dalam tiga ayat dari Kitab-Nya yang mulia, yakni dalam Surah Ar Ra’ad, Al Ahzab dan Muhammad. 

Allah berfirman : “Dan orang – orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang Allah perintahkan agar disambungkan dan berbuat kerusakan di muka bumi, mereka itulah yang mendapat laknat dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk (Jahannam).” {QS.Ar Ra’ad : 25} 

Pemutusan mana yang lebih buruk daripada memutus keturunan Nabi saww dengan membunuh cucunya ? 

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman : 

“Sesungguhnya terhadap orang orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan bagi mereka azab yang menghinakan.” {QS. Al Ahzab : 57} 

Adakah sesuatu yang menyakiti Rasulullah saww yang lebih berat daripada membunuh cucunya ? 

Allah Azza Wa Jalla berfirman : “Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan ?” “Mereka itulah orang – orang yang dilaknat Allah, lalu ditulikan-Nya pendengaran mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka.” {QS. Muhammad : 22 – 23} 

Adakah memutus silaturahim dan berbuat kerusakan di muka bumi yang lebih parah daripada membunuh Al Husain ?”

17)        Habib Rizieq membolehkan Ummat menangisi musibah Al Husein karena tangisan untuk Al Husein berasal dari Mahabbah (Rasa Cinta yang dalam). Menangisi musibah Al Husein, bukan tangisan cengeng tetapi tangisan yang akan membangkitkan keberanian dan menggelorakan semangat Jihad untuk melawan setiap Penguasa yang Zalim dan menumpas kemungkaran dengan semua bentuknya.

18)       Kesimpulan Ceramah Habib Rizieq :


-      Al Husein adalah seorang Imam yang beriman dan berilmu tinggi.
-      Al Husein adalah sosok manusia yang jujur dan amanah, tak bisa dibeli dengan dunia.
-      Al Husein adalah contoh seorang pejuang penegak Khilafah Islam yang sejati.
-      Al Husein bangkit untuk melawan ketidak adilan, kezaliman dan kemungkaran.
-      Al Husein adalah seorang Ksatria yang sabar, tegar dan gagah berani.
-      Al Husein mengorbankan dirinya,keluarga dan sahabatnya untuk Allah dan Rasul-Nya.
-      Tragedi Karbala merupakan bukti bahwa Ahlul Bait adalah Penjaga Al Qur’an sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah saww bahwa ada dua pusaka yang ditinggalkan Nabi saww kepada umatnya agar tidak tersesat, dalam riwayat Muslim disebutkan Kitabullah (Al Qur’an) wa Ithrati (Ahlul Bait), dan dalam riwayat Bukhari disebutkan Kitabullah (Al Qur’an) wa Sunnati (Sunnahku / Ajaran Nabi saww). Maka dari kedua riwayat ini dapatlah disimpulkan bahwa Ahlul Bait adalah Penjaga / Pembela Al Qur’an dan Ajaran Datuknya (Sunnah Nabi saww). Dan Tragedi Karbala menjadi buktinya.
-      Ceramah seperti ini tidaklah dimaksudkan untuk membangkitkan dendam lama.
-      Ceramah ini bertujuan agar Kaum Muslimin dari madzhab Ahlusunnah wal Jama’ah tidak ada yang salah paham dengan perjuangan Imam Husein, sehingga tidak ada yang menganggap Imam Husein sebagai pemberontak kepada Amir yang sah.
-      Ceramah ini juga untuk menunjukkan kepada saudara2 dari madzhab Syiah agar tidak ada dari mereka yang salah paham dengan madzhab Ahlusunnah wal Jama’ah. Habib menegaskan bahwa Ahlusunnah wal Jama’ah tidak benci dengan Keluarga Nabi saww.
-      Kepada saudara2 dari madzhab Syiah yang berbeda pandangan dalam menilai sikap beberapa Sahabat Nabi saww, silahkan sampaikan kritik antum kepada kami dengan adab, dengan ilmu, dengan etika dan akhlak, jangan dengan cacian. Niscaya saudara2 dari madzhab Ahlusunnah wal Jama’ah pun wajib menjawabnya dengan cara yang santun,ilmiah dan berakhlak.
-      Habib menghimbau semua pihak agar jangan takut menunjukkan cinta kita kepada Ahlul Bait Nabi saww dan kepada Sahabat Nabi saww.
-      Habib menghimbau semua pihak agar jangan takut menyampaikan riwayat2 Hadits dari keluarga Nabi saww.
-      Khusus kepada para Habaib, Habib Rizieq menghimbau agar jangan sampai gontok – gontokan apapun madzhab antum (Sunni maupun Syiah). Ittaqillah !!! Takutlah Kepada Allah !!! Jangan membuat Al Husein menangis !! Anak cucu Imam Husein harus tampil di depan sebagai pemersatu Ummat !!
-      Menyikapi perbedaan madzhab (Sunni dan Syiah), Habib Rizieq menyerukan untuk semua pihak agar bisa duduk bersama dan berdialog dari hati ke hati.
-      Habib menegaskan Haramnya perilaku saling menghina simbol2 madzhab Islam.
-       Sebagai penutup, Habib Rizieq Syihab kembali mengingatkan kepada semua hadirin dan pendengar Radio Rasil agar Jangan ada yang mencaci maki Keluarga Nabi saww dan Sahabat Nabi saww. Kalau anda menjumpai mimbar2 yang mencaci maki Keluarga Nabi saww maupun Sahabat Nabi saww, jangan ragu untuk merobohkannya.

16 comments:

 1. Luar Biasa.... Makasih atas Infonya...

  ReplyDelete
 2. Tiada orang yang pengorbanan nya sebanding pengorbanan Al Husain.. Salam atas beliau, semoga berkenan menerima bai'at kami.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Betul bu
   seperti Yesus berkorban untuk umatnya

   Delete
  2. Ada provokator nih, yesus silahkan aja berkorban, yang pasti tak ada hubungan nya dgn menjadi Tuhan. Dan jangan dihubung2kan

   Delete
 3. Mantap x bib .... merinding2 smangat bacanya

  ReplyDelete
 4. terimakasih pencerahannya.. Asyura.. Karbala..

  ReplyDelete
 5. Sunni dan Syiah bukan lagi beda madzhab, tapi sudah beda Aqidah....Syiah bukan Islam.

  ReplyDelete
 6. Alhamdulillah. Jd tmbh ngerti ilmunya dg terang benderang.jazaakumullaah Habib Rizieq, jihad antum apapun bentuknya in syaa Allah kheyr fii ridhootillaah.

  ReplyDelete
 7. maaf, masih kurang faham, dr crita diatas habib tidak membicarakan ttg mazhab Syiah ...juga perkataan ini: Ceramah ini juga untuk menunjukkan kepada saudara2 dari madzhab Syiah agar tidak ada dari mereka yang salah paham dengan madzhab Ahlusunnah wal Jama’ah. Habib menegaskan bahwa Ahlusunnah wal Jama’ah tidak benci dengan Keluarga Nabi saww.
  yang saya tangkap selama ini di mana2 malah dr syiah yang membenci sahabat nabi bahkan Aisyah...
  mulai keterangan habib yaitu nomor 2, tidak ada keterangan sejarah ttg mazhab Syiah
  ada yg bisa bantukah??

  ReplyDelete
 8. Ini cerita di buat2 semua... astagfirullah... emang sejak kapan kaum sunni mencela sahabat Nabi yaitu Ali R.a dan cucunya... justru mrekalah kaum syiah yg mencela kbanyakan sahabat nabi dan karna itulah kami menolak mreka, bukan krna kami membenci ahlul bait.. mau memutar balik fakta kah... sya curiganya malah habib riziq pengikut syiah.. krna dy slalu membela orang syiah...

  ReplyDelete
 9. Subhanallah... Alhamdulillah... Lailahailallah... Allahu Akbar... Laqaulawalaquata ila..billahi alai..hiladzim....
  Mari saudara2q perbaiki Iman dan Taqwa dan perbaiki ahklaq kita dulu... intinya jaga Sholat 5 waktu dan jaga silaturahmi.
  menurut saya boleh anda membaca artikel ini,tetapi yang kurang mengerti jangan menafsirkan, boleh berbagi tapi jangan ditambah2i atau dikurangi...
  Islam adalah Rohmatan Lilalamin...

  ReplyDelete
 10. Yg penting skarang tu entah dr mazhab yg ini atau itu, klu sudah islam di hina. smua Bersatu!bangkit dan membela nya.

  ReplyDelete